Eko styl życia jest dziś dość popularny. O naszą planetę możemy jednak zatroszczyć się w bardzo różny sposób. Ważnym elementem jest w tym wypadku utylizacja odpadów.

Ekologia, rozumiana jako dziedzina naukowa, bada wzajemne wpływanie na siebie świata przyrody oraz organizmów żywych. Obserwuje też wzajemne wpływy, jakie występują między żywymi organizmami. Opisuje zatem strukturę otaczającej nas przyrody i sposób jej funkcjonowania. Warto spojrzeć także na etymologię słowa „ekologia”. Jeden z jego członów wywodzi się bowiem od greckiego słowa oikos, co oznacza po prostu dom.
Ekologia, rozumiana jako dziedzina naukowa, bada wzajemne wpływanie na siebie przyrody oraz żyjących w ekosystemie organizmów. Obserwuje też wzajemne wpływy, jakie występują między tymi organizmami. Bada zatem budowę otaczającej nas przyrody i sposób ,w jaki funkcjonuje. Dobrze spojrzeć także na źródło terminu „ekologia”. Jeden z jego członów pochodzi bowiem od greckiego wyrazu oikos, to znaczy dom.